رشته های حسابداری: جبرانی درس روانشناسی عمومی در تاریخ۲۶/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ برگزار میشود. استاد مربوطه آقای اکبری
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/22ساعت 10:51  توسط aligheitaney  | 
رشته های روانشناسی و علوم تربیتی:جبرانی درس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در تاریخ۲۶/۲/۹۲ ساعت۱۲-۸ برگزار میشود.استاد مربوطه آقای اکبری
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/22ساعت 10:49  توسط aligheitaney  | 
رشته الهیات(فلسفه و کلام): میانترم درس عرفان نظری- ۲ از صد صفحه اول در تاریخ۱۶/۲/۹۲ ساعت۱۰ برگزار شود.استاد مربوطه خانم سجادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صد صفحه اول

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/09ساعت 14:8  توسط aligheitaney  | 
رشته الهیات(فلسفه و کلام):میانترم درس عرفان نظری-۱ ازفصل اول کامل و میانترم درس حکمت اشراق-۱ از سه فصل اول  کامل در تاریخ۱۶/۲/۹۲ ساعت۱۰ برگزار میشود. استاد مربوطه خانم سجادی
+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/09ساعت 10:23  توسط aligheitaney  | 
رشته های حسابداری و اقتصاد:میانترم حسابداری صنعتی در تاریخ۱۶/۲/۹۲ صبح برگزار میشود. استاد مربوطه خانم میر اشرفی

رشته های مدیریت:میانترم حسابداری صنعتی در تاریخ۲۲/۲/۹۲عصربرگزار میشود. استاد مربوطه خانم میر اشرفی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/09ساعت 10:16  توسط aligheitaney  | 
رشته مدیریت بازرگانی: امتحان درس سمینار مسائل بازار یابی در تاریخ۱۲/۲/۹۲ عصر برگزار میشود.استاد مربوطه خانم بخشعلی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/08ساعت 13:42  توسط aligheitaney  | 
رشته های علوم کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر نرم افزار-مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات:میانترم دروس مهندسی اینترنت از  ۵فصل اول-تجارت الکترونیک از ۴ فصل اول-سیستمهای چندرسانه ای از چهار فصل اول-مهندسی فناوری اطلاعات۲ از جلدسوم، چهار فصل اول- طراحی و پیاده سازی زبانها و ماشینها از۴ فصل اول همه درتاریخ۲۲/۲/۹۲ ساعت۹ بر گزار میشود. استاد مربوطه خانم منصوری زاده
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/08ساعت 11:45  توسط aligheitaney  | 
رشته های علوم تربیتی:میانترم درس اصول و مبانی آموزش و پرورش در تاریخ۱۸/۲/۹۲ ساعت۱۱ از نصف کتاب برگزار میشود.میانترم درس روانشناسی آموزش خواندن در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۱ کل کتاب برگزار میشود.میانترم روشهای ارزشیابی آموزشی در تاریخ۱۴/۲/۹۲ ساعت۱۶ از چهار فصل اول برگزار میشود.میانترم درس مدیریت آموزشی در تاریخ۱۵/۲/۹۲ ساعت ۱۴.۳۰ از نصف کتاب بر گزار میشود.میانترم آموزش و پرورش تطبیقی در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ساعت۱۴.۳۰ از ابتدای کتاب تا صفحه ۱۲۸ بر گزار میشود. استاد مربوطه آقای قیطانی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/08ساعت 11:26  توسط aligheitaney  | 
رشته های مهندسی کشاورزی(علوم دامی- مدیریت وآبادانی روستاها):میانترم درس فیزیک عمومی در تاریخ۲۱/۲/۹۲ ساعت۱۶ برگزار میشود. استاد مربوطه آقای بیات
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/08ساعت 11:9  توسط aligheitaney  | 
رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق): میانترم درس فقه-۶ در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ از بحث نکاح و میانترم درس قواعد فقه-۲ تا فصل تعزیرات در تاریخ۱۹/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ برگزار میشود.استاد مربوطه آقای یوسفی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 16:36  توسط aligheitaney  | 
رشته های علوم کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر نرم افزار-مهندسی کامپیوترفناوری اطلاعات:جبرانی درس کامپایلر-۱ در تاریخ۱۰/۲/۹۲ ساعت ۱۲-۸و ۱۸-۱۴ تشکیل میگردد.

جبرانی درس نظریه زبان وماشینها در تاریخ۱۲/۹/۹۲ ساعت۱۲-۸ تشکیل میگردد. استاد مربوطه آقای عسگری

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 16:29  توسط aligheitaney  | 
رشته علوم کامپیوتر(تجمیع): میانترم زبانهای برنامه سازی در تاریخ۱۹/۲/۹۲ ساعت۱۱ بر گزار میشود.استاد مربوطه آقای عسگری

رشته ریاضی: میانترم  برنامه سازی پیشرفته در تاریخ۱۹/۲/۹۲ ساعت۱۱ بر گزار میشود.استاد مربوطه آقای عسگری

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 14:36  توسط aligheitaney  | 
رشته تاریخ: میانترم درس تاریخ ایران در دوره ساسانیان درتاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۱ ازبخش۱ تاصفحه۱۴۸ و بخش۲ از صفحه۲۳۴ تا صفحه۲۴۱ برگزار میشود. استاد مربوطه خانم ملک محمدی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 14:27  توسط aligheitaney  | 
رشته های اقتصاد و مدیریت:میانترم درس زبان تخصصی اقتصاد مدیریت در تاریخ۲۵/۲/۹۲ صبح برگزار میشود.استاد مربوطه خانم دهقانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 10:11  توسط aligheitaney  | 
رشته حقوق:میانترم درس اصول فقه-۱ تا پایان صفحه۸۶ در تاریخ۷/۲/۹۲ ساعت ۱۱ برگزار میشود. میانترم درس اصول فقه-۲در تاریخ۷/۲/۹۲ ساعت ۱۱ برگزار میشود(ازمقدمه واجب تا پایان اصل برائت).میانترم درس حقوق مدنی-۷ تا پایان صفحه۲۰۲ در تاریخ۲۱/۲/۹۲ ساعت۱۱ برگزار میشود.میانترم درس حقوق مدنی-۲ تا پایان صفحه۱۹۶ در تاریخ۲۱/۲/۹۲ ساعت۱۶ برگزار میشود.استاد مربوطه خانم صادقی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/02/05ساعت 10:4  توسط aligheitaney  | 
رشته مدیریت دولتی:میانترم درس سیستمهای اطلا عاتی مدیریت تا پایان فصل پنجم(صفحه۲۲۶) در تاریخ۲۲/۲/۹۲ ساعت۱۴.۳۰ برگزار میشود. استاد مربوطه خانم بیات
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 14:7  توسط aligheitaney  | 
رشته مدیریت بازرگانی:میانترم درس مدیریت استراتژیک تا پایان صفحه۸۰ در تاریخ۸/۲/۹۲ ساعت۱۴.۳۰ برگزار می شود. میانترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تا پایان کتاب در تاریخ۱۵/۲/۹۲ ساعت۱۴.۳۰ برگزار میشود.  استاد مربوطه خانم بیات
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 14:3  توسط aligheitaney  | 
رشته ریاضی:میانترم درس سریهای زمانی۱ در تاریخ۲۵/۲/۹۲ ساعت۱۰ برگزار میشود.استاد مربوطه اقای طبیبیان
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 13:55  توسط aligheitaney  | 
رشته مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی):سوالات کار عملی درس آمار و احتمالات و کاربرد در کشاورزی را هرچه سریعتر از آقای جهانگیری تحویل گرفته و حداکثر تا تاریخ۲۲/۲/۹۲ کار عملی خود را به ایشان تحویل نمایند.بعداز این تاریخ کار عملی پذیرفته نمی شود.استاد مربوطه آقای علی طالبی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 13:52  توسط aligheitaney  | 
رشته های حسابداری: درس مباحث جاری در حسابداری در تاریخ۹/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ تشکیل نمیشود و جبرانی آن در تاریخ۱۵/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ تشکیل میشود.استاد مربوطه خانم احمدی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 9:49  توسط aligheitaney  | 
رشته های علوم کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات- مهندسی کامپیوتر(نرم افزار):درس مدارهای منطقی در تاریخ۵/۲/۹۲ ساعت۱۲-۸ تشکیل نمیشود.ضمنا میانترم در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۱ برگزار می شود.استاد مربوطه آقای کوهزادی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/02/04ساعت 9:18  توسط aligheitaney  | 
رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار: کلاس درس مدارهای الکترونیکی در تاریخ ۵/۲/۹۲ ساعت۱۴-۱۸ تشکیل نمیشود جبرانی آن اعلام خواهد شد.استاد مربوطه خانم شعبانی
+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/02ساعت 12:42  توسط aligheitaney  | 
رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق): میانترم درس فقه-۳ در تاریخ۱۱/۲/۹۲ ساعت۱۰ ازمباحث :شرکت-مضاربه-ودیعه-شفعه-جعاله برگزار میشود. استاد مربوطه خانم ملکی
+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/02ساعت 10:45  توسط aligheitaney  | 
رشته مهندسی کشاورزی(منابع طبیعی محیط زیست):جبرانی درس شناسایی گیاهان مرتعی در تاریخ۱۵/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ تشکیل میگردد.استادمربوطه آقای ملکی
+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/02/02ساعت 9:16  توسط aligheitaney  | 
رشته های مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) و علوم کامپیوتر:میانترم دروس:روشهای محاسبات عددی در تاریخ۱۲/۲/۹۲ / تحلیل و طراحی شی گرا در تاریخ۱۴/۲/۹۲ / سیستمهای اطلاعات مدیریت در تاریخ۱۰/۲/۹۲ / شبیه سازی کامپیوتری در تاریخ۱۲/۲/۹۲ / سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در تاریخ۱۰/۲/۹۲/ سیستمهای شی گرا در تاریخ۱۴/۲/۹۲/ نظریه محاسبات در تاریخ۱۲/۲/۹۲/ اصول سیستمهای کامپیوتری(تجمیع و سنتی) در تاریخ۱۰/۲/۹۲/ همگی ساعت۱۳ بر گزار میشود. استاد مربوطه خانم توتونچی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 13:0  توسط aligheitaney  | 
رشته مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی):میانترم درس بیماریهای گیاهی در تاریخ۲۱/۲/۹۲ ساعت۱۴ و میانترم درس حشره شناسی و دفع آفات در تاریخ۱۴/۲/۹۲ ساعت۱۴ و جبرانی درس حشره شناسی و دفع آفات در تاریخ۸/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ برگزار میشود.استاد خانم حبیبی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 12:43  توسط aligheitaney  | 
رشته حقوق: جبرانی درس حقوق تجارت-۳ در تاریخ۲۴/۲/۹۲ ساعت۱۶-۱۴ برگزار میشود.استاد مربوطه خانم قاسمی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 12:16  توسط aligheitaney  | 
رشته حقوق: کلاس جبرانی ومیانترم  دروس آیین دادرسی مدنی-۲ در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۲-۸ و آیین دادرسی مدنی-۳ در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۸-۱۴ بر گزار میشود.استاد مربوطه آقای قنبری
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 12:12  توسط aligheitaney  | 
رشته های مهندسی کشاورزی:امتحان آزمایشگاه هوا و اقلیم در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ ساعت ۱۴ برگزار میشود. همچنین گزارش بازدید از هوا شناسی و گزارش همایش را حداکثر تا تاریخ۱۵/۲/۹۲ تحویل استاد گردد.استاد مربوطه آقای مهندس سیفی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 12:5  توسط aligheitaney  | 
رشته اقتصاد: جبرانی درس نظامهای اقتصادی در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت۱۲-۸ و جبرانی درس مالیه بین الملل در تاریخ۱۲/۲/۹۲ ساعت ۱۸-۱۴ بر گزار میشود. استاد مربوطه خانم میر جمالی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/02/01ساعت 11:58  توسط aligheitaney  |